Ohjeita hautaoikeuden haltijalle

Hautapaikka

Seurakuntayhtymä luovuttaa oikeuden hautapaikkaan kuolemantapauksen yhteydessä määräajaksi (25 vuotta), jonka päätyttyä hautaoikeuden haltija voi lunastaa lisää hallinta-aikaa 25 vuodeksi kerrallaan.

Mikäli uudelleenhautaamisen jälkeinen hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhemmäksi kun haudan koskemattomuusaika, on haudan lunastusaikaa pidennettävä. Kun hauta luovutetaan uudelleen, on henkilöllä, jolla on ollut oikeus tulla siihen haudatuksi ensisijainen oikeus sen lunastamiseen. Jos heitä on useita, on heidän valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa.

Mikäli hautaoikeuden haltija haluaa luopua hautaoikeudesta ennen hallinta-ajan päättymistä, sen voi luovuttaa vain seurakuntayhtymälle.

Haudassa on yksi tai useampia hautapaikkoja. Arkkuhautapaikan koko on 1m x 2m. Uurnahaudan koko on 1m x 1m. Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 20 vuotta edellisestä arkkuhautauksesta lukien, uurnahautauksessa ei ole koskemattomuusaikaa. Koskemattomuusajan päätyttyä voi hautaa käyttää uudelleen arkkuhautaukseen. Osastoissa 9, 10 ja 12 arkkuhautaan voi maaperäolosuhteista johtuen haudata yhden arkun/hautapaikka, ja tämän lisäksi 18 uurnaa.

 

Arkku/Uurna

Arkun/uurnan on kokonaisuudessaan oltava arkkuhautaukseen tai tuhkaukseen soveltuva, myös uurnan on oltava helposti maatuva. Arkussa/uurnassa tulee olla tuoteseloste, josta käy ilmi arkun/uurnan valmistaja ja maahantuoja, tämän yhteystiedot sekä tieto siitä, että arkun/uurnan valmistukseen on käytetty vain hyväksyttäviä materiaaleja. Tarkemmat tiedot hyväksytyistä materiaaleista saa seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

 

Muistomerkki

Hautamuistomerkistä vastaa hautaoikeuden haltija. Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisen muistomerkin.

Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.

Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu aikaisintaan hautaamista seuraavan kesäkuun alusta alkaen kunkin vuoden lokakuun loppuun asti, mikäli routaantunut maa ei sitä estä. Tarkemmasta ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaanhoitajan tai taloustoimiston kanssa. Muistomerkin voi asentaa kun seurakuntayhtymä on osoittanut oikean paikan kiviliikkeelle.

Muistomerkkien tulee olla hyvän maun mukaisia ja tukea hautausmaan arvokasta luonnetta. Hautausmaan eri osastojen ominaispiirteet tulee huomioida myös muistomerkkien osalta. Vanhoja, aikakaudelle tyypillisiä muistomerkkejä ei saa poistaa, vaan ne tulee käyttää uudelleen.

Muistomerkit voivat olla luonnonkiveä tai työstettyä kiveä eri muodoissa, metallia tai puuta. Muovisia tai lasikuituisia tms. muistomerkkejä ei sallita.

 

Osastot 1-7
Reunakivet saa asentaa. Hautausmaan ominaispiirteiden säilyttämiseksi olevat reunakivet tulee säilyttää (ei koske betonista valettuja reunakiviä). Yhteinen kirkkoneuvosto voi painavista syistä myöntää luvan reunakivien poistamiselle. Tästä on jätettävä kirjallinen hakemus perusteluineen.
 

Osastot 8-16
Arkkuhauta: muistomerkin maksimileveys 80 cm /hautapaikka, maksimikorkeus 110 cm, suurin projektio 48 dm2 / hautapaikka.
Uurnahauta: muistomerkin maksimileveys 60 cm /hauta, maksimikorkeus 80 cm, suurin projektio 24 dm2 / hauta.

 

Osastoilla 11, 14, 16 muistomerkit asennetaan betonisen aluspalkin varaan. Aluspalkille asennettavan muistomerkin tulee mahtua palkin päälle (syvyys enintään 25 cm).
Haudat hoidetaan nurmipintaisina. Reunakiviä, kansilevyjä, askellaattoja tai koristesepeliä ei sallita.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä voi painavista syistä asentaa ohjeista poikkeavan muistomerkin. Näistä muistomerkeistä on ennen niiden valmistamista toimitettava seurakuntayhtymälle muistomerkkisuunnitelma.
Hautamuistomerkit ovat kallistuttuaan turvallisuusriski. Muistokivien oikaisusta huolehtii hautapaikan haltija tai hänen toimeksiannostaan kiviliike.
Haudalla olevaa muistomerkkiä tai reunakiviä ei saa poistaa tai vaihtaa ilman hautausmaajohtokunnan lupaa. Kun hautaoikeus lakkaa eikä hautaa uudelleen lunasteta, hautausmaajohtokunta voi myöntää hautaoikeuden haltijalle luvan poistaa haudalla oleva muistomerkki. Muussa tapauksessa muistomerkki siirtyy 6 kuukauden kuluessa hautaoikeuden päättymisestä seurakuntayhtymälle ilman vastiketta.

Osasto 15
on muistolehto anonyymisti haudattavan vainajan tuhkan hautaamista tai sirottelua varten. Tuhkan hautaaminen tai sirottelu voidaan suorittaa vain sulan maan aikana. Seurakuntayhtymä voi säilyttää asianmukaisesti pakatun tuhkan seuraavaan kevääseen Valon kappelissa, säilytykseen varatussa paikassa. Muistolehdossa on yhteinen muistokivi, johon voi kiinnittää metallilaatan vainajan tiedoilla, laatat tilataan seurakuntayhtymältä. Mahdolliset kukat ja kynttilät sijoitetaan niille varatulle paikalle muistokiven läheisyyteen, ei oletetulle vainajan tuhkan sijoituskohdalle.

Haudan hoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudan voi antaa seurakuntayhtymän hoitoon määräajaksi korvausta vastaan. Mikäli hautaoikeuden haltija olennaisesti laiminlyö hoitovelvollisuutensa, hänet voidaan vuoden kuluessa velvoittaa kunnostamaan hauta hautaoikeuden menettämisen uhalla.

Haudalle ei saa istuttaa puita eikä korkeita pensaita.

Seurakuntayhtymä leikkaa nurmikot kaikilta nurmipintaisilta haudoilta.

 

Hautauksen yhteydessä

Hautaoikeuden haltijan on huolehdittava haudalla olevan muistomerkin siirrosta ennen hautausta sekä sen takaisin siirtämisestä hautauksen jälkeen. Seurakuntayhtymä siirtää haudan muistomerkit ennen hautausta jos muistomerkkien koko ei ole poikkeuksellisen suuri. Muistomerkkien asentamisesta vastaa hautaoikeudenhaltija. Muistokiviä ei tule asentaa ennen kun hauta on hautauksen jälkeen tiivistetty.

Muistomerkin asennuksen jälkeen seurakuntayhtymä peruskunnostaa haudan. Haudalle tehdään kukkapenkki. Nurmipintaiset haudat nurmetetaan. Reunakivelliselle haudalle laitetaan koristehiekka ja muovi tai suodatinkangas koristehiekan alle jakamaan maakerrokset.

Omaisilla on mahdollisuus poistaa hautauksen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet kahden viikon kuluessa, minkä jälkeen kukkalaitteet poistetaan seurakuntayhtymän toimesta.

Lisätietoja saa:

taloustoimisto                
ma-pe 9.00–12.00
p. 09 239 1262

Seurakuntapuutarhuri         
ma-to 7.00–15.30, pe 7.00–13.45
p. 050 566 3678